Như đã giới thiệu ở phần trước, Google Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây với rất nhiều ưu điểm và để làm rõ hơn về các ưu điểm của Google Firebase, trong bài viết này tôi sẽ